Vytvořili jsme ve Webookeru možnost převést nevyčerpané náhrady klientů z jednoho semestru do druhého a nastavit platnost, do kdy si musí klienti tyto převedené náhrady vyčerpat. Pokud nechcete převádět náhrady ze semestru na další semestr, tak si tohoto nového nastavení nemusíte všímat a vše funguje stejně jako doposud - automaticky se nikam nic nepřevádí

půjdete do nastavení/semestry

blob1478255280343.png


u semestru ze kterého chcete převádět náhrady ozubeným kolečkem vyberete “Převod náhrad do”. Tím se otevře dialog, kde bude možné převést náhrady hromadně za celý semestr.


Platí zde několik omezení:


 1. Každý semestr je možné převést jen do jednoho cílového semestru. Tento semestr musí být již vytvořený a musí v něm být naplánované kurzy i zaregistrovaní studenti, aby bylo možné tyto náhrady převést. Než začnete náhrady převádět, musíte si u každého cílového kurzu nastavit, kolik se převádí náhrad a do kdy je musí klienti vyčerpat.

2. Převod je nutné dělat po skončení zdrojového semestru, kdy už je jasné kolik náhrad komu zbývá

3. Převod je možné editovat vícekrát, což umožňuje do něj zahrnout i nově zaregistrované, kteří při prvním pokusu ještě nebyli zaregistrováni, nebo nové zbylé náhrady (ukládají se jen rozdíly od posledního převodu).

4. Pokud budete měnit již převedené náhrady při dalším editování, je možné že se nepodaří například snížit počet náhrad z důvodu, že student například náhradu již vyčerpal. Toto bude nahlášeno jako chyba ve zvláštním dialogu. Takováto chyba nebude mít vliv na zbytek operace, takže pokud změníte například 100 registrací a 2 se nepovedou, zbytek se normálně uloží.

5. Tento modul nehlídá vazbu mezi zbylou náhradou a převedenou náhradou, je to jen nástroj pro hromadné zpracování. To znamená, že pokud studentovi zbývá na kurzu A 2 náhrady a vy mu je tedy převedete do kurzu B v novém semestru, přičemž původní semestr ještě neskončil. Může si student teoreticky vyčerpat náhradu ještě v původním semestru a vy se to nijak nedozvíte.

 

Na první obrazovce si vyberete cílový semestr a na jaký typ náhrad se mají zbylé náhrady převést:

 

1.png


 

- Po výběru semestru se nahrají data o náhradách ze serveru a povolí se editace zbylých políček

 

%C4%9B.png


 

- Další záložka slouží k editaci převodu. Každý řádek odpovídá kombinaci: student/kurz na který chodil/cílový kurz/počet náhrad z převáděného semestru/počet převedených přednáhrad nebo časových náhrad.

 

c.png

- Systém sám přiřadí zbylé náhrady do prvního kurzu na který je student přihlášen. Číslo před cílovým kurzem ukazuje na kolika kurzech je student v novém semestru přihlášen (pro snazší identifikaci případů, kde bude potřeba ruční zásah)

 

- Máte možnost automatický převod ovlivnit, stačí double-click na řádku

 

d.png


 

A můžete změnit cílový kurz, pokud jich je k výběru více a také změnit počet převáděných náhrad.

 

 

- Při převodu do časově omezených náhrad se jako rozhodná doba omezení bere nastavení z cílového kurzu. Pokud u cílového kurzu není nastavena platnost, bere systém automaticky platnost 3 měsíce od data převodu náhrad.

blob1478256085379.png